Basilika

Basilika

Basilika-en av våra vanligaste örter

Ocimum basilicumBasilikan en av våra vanligaste örter både vinter som sommar..